در حال نمایش 6 نتیجه

کلاچ الکو

کلاچ الکو وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری الکتروموتور را با محور

کلاچ المان شرقی

کلاچ المان شرقی وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری الکتروموتور را

کلاچ چینی 3/4

کلاچ چینی 3/4 وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری الکتروموتور را با

کلاچ چینی بوشدار

کلاچ  چینی بوشدار وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری الکتروموتور را با

کلاچ چینی کله قندی

کلاچ چینی کله قندی کلاچ کولر وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری

کلاچ کولر

کلاچ کلاچ کولر وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری الکتروموتور را با